RÅ bryter mot regeringsform, grundlag och förvaltningslag!

Den 7 april skriver förundersökningsledaren i Palmeärendet, vice RÅ Kerstin Skarp
detta brev till mig:
Angående inkomna skrivelser

Ni har under tiden 4 februari – 6 april 2010 inkommit med ett antal skrivelser innehållande Era egna synpunkter och kommentarer kring förundersökningen rörande mordet på Olof Palme.

För Er kännedom vill jag meddela att jag som förundersökningsledare rörande aktuellt mord inte kommenterar utredningen med enskilda personer och heller inte lämnar kommentarer till enskildas spekulationer gällande mordet.

I Era skrivelser har Ni också begärt att få diskutera Era synpunkter vid ett telefonsamtal med mig, Med hänvisning till vad jag ovan angett finner jag inte att ett sådant samtal skulle ha någon betydelse för utredningen varför jag lämnar Er begäran utan åtgärd.

Slutligen kan jag upplysa Er om att i den mån Er skrivelse gäller begäran att få ut handlingar i ärendet så ska Ni vända Er till Rikskriminalpolisen som förvarar aktuella handlingar.

Med vänliga hälsningar Kerstin Skarp.

Så långt alltså Sveriges vice riksåklagare, tillika förundersökningsledare i ärendet rörande mordet på statsminister Olof Palme.
Brevet är på många punkter sensationellt. Jag tar upp några av dessa punkter:
Nr 1: ”inte kommenterar utredningen med enskilda personer” resp ”enskildas spekulationer”.

Jag kan inte se att jag i t ex mitt brev av den 5 april ägnar mig åt några som helst spekulationer. Jag citerar den föreliggande mordutredningen samt analyserar denna; det rör sig inte om spekulationer. Att Christer Pettersson ej fanns utanför biografen Grand kl 23.15 mordkvällen är ingen spekulation utan det avgörande beviset för att hela affären Christer Petterson är förundersökningsledningens arrangerade påhitt i syfte att hitta en syndabock för ett statsministermord.
Nr 2: ”att ett sådant samtal skulle ha någon betydelse för utredningen varför jag lämnar Er begäran utan åtgärd”

Du bryter alltså mot RF (”Den enskildes personliga ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten”), du bryter mot tryckfrihetsförordningen1:1 4 p (”rätt att - - - anskaffa uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för att offentliggöra dem i tryckt skrift ---”) samt förvaltningslagen 4 och 5 par, med dess utförliga uppräkning av, inte medborgarnas skyldigheter gentemot myndighet utan av myndigheters skyldigheter gentemot medborgare.

Med ett svep låter du samtliga dessa bestämmelser som ointressant skräp hamna på golvet, vilket förstås är uppseendeväckande. Jag utreder huruvida du även bryter mot konventionen om de mänskliga rättigheterna.

3: Du bryter dessutom, vilket du självfallet är mycket medveten om, mot specifikationen av de arbetsuppgifter som på riksdagens initiativ ålades den statliga granskningskommissionen i Palmeärendet från 1993/94, där det bl a sägs att ”redovisningen av kommissionens arbete bör, så långt som möjligt, ske öppet”. Naturligtvis måste detta direktiv, vilket har karaktären av generalklausul för behandlingen av hela Palmeärendet, gälla även den fortsatta behandlingen, efter 1999, av detta stora ärende. Det går inte att tänka sig först en kommission som anser sig behandla ärendet ”öppet” och därefter en fortsatt handläggning ”slutet”, ”inte kommenterar utredningen med enskilda personer”.

4: Som jag tidigare nämnt för dig har fram till i vart fall 1994 sittande förundersökningsledare varit anmärkningsvärt frikostiga med informationer till ”enskilda” (om du dit räknar bl a representanter för media); de båda TV-sända Striptease-debatterna 1994 kan få utgöra mycket tydliga exempel. Vem som i dag har verbalinspirerat dig till total tystnad kanske du kan upplysa mig om.
Jag summerar: Du bryter avsiktligt mot gällande förordningar, enligt ovan. Anledningen till denna totala ovilja till kontakt kan, enligt min bestämda mening, vara en enda, nämligen att du vet vem som sköt Olof Palme men att du är förbjuden att antingen omtala för mig huruvida det var Anti Avsan som sköt sin statsminister eller att omtala om huruvida det var någon annan finsktalande person med gym-kontakter i Upplands Väsby som sköt och som i dag kanske efterforskas.

Det är ovanligt, möjligen unikt, att en så hög befattningshavare som en vice riksåklagare personligen går in som förundersökningsledare i brottmål. Din företrädare med detta uppdrag har senast varit chefsåklagare Agneta Blidberg, som ingalunda upprätthöll samma rigida tystnad som du.

Du kan ju, för en kort tid framåt, lämna mig ”utan åtgärd”, men i längden kan inte mordet på en statsminister lämnas utan åtgärd, lämnas förpuppat innanför riksåklagarens och rikskriminalpolisens lyckta dörrar. Jag lämnar er inte ensamma med denna affär. Jag vidhåller min rätt att enligt tryckfrihetsförordningen ”anskaffa uppgifter och underrättelser”, och jag kommer att publicera dessa uppgifter och underrättelser bl a på min blogg

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

även i fortsättningen; jag rekommenderar dig att gå in på nätet. Att tonen i ditt brev – förlåt, Ert brev – skulle kunna betraktas som hotfull eller i varje fall mästrande, i sitt arroganta nonchalerande av de lagbestämmelser till vilka jag hänvisat, får ingå i en dag på jobbet.

Jobbet att söka sanningen kring en djupt malträterad mordutredning, jobbet att söka rättelse bland svarta lögner, jobbet att söka upprättelse för en politiker, en människa.
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"