Chefen för rikskriminalpolisen. ANGELÄGET Palmeärendet! O8-650 55 66.

Sedan februari i år söker jag kontakt med rikskriminalpolisen. Jag begär utfående av allmänna handlingar, i upprepade skrivelser ställda till bl a rikskrimchefen, Stig Edqvist och stabsjuristerna, men ingenting händer. Jag anmodar nu rikskrimchefen att omedelbart ta tag i detta ärende och se till att någonting händer!
Undrande hälsning
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.
15.4.2010 – viktig komplettering till ovanstående!
Enligt de inledande bestämmelserna rörande sekretess (SekrL 1 kap 1 par 2 st)  avser dess att   handling lämnas ut eller det sker på annat sätt (sekretess)”.
Det rör sig alltså om en i alla sammanhang total sekretess, vilket måste innebära att röjd sekretess inte kan återskapas.
Jag går då till den statliga granskningskommissionens behandling av Palme-ärendet, enkannerligen det avsnitt som kommissionen benämner ”Dekorimamannen”. Här har den sekretess, som påstås ha förelegat, röjts på två och en halv A 4-sida. Central i sammanhanget är kommissionens redovisning av de båda kvinnnliga huvudvittnenas utsagor, där vittnet Ankis uppgifter om Dekorimamannen beskrivs som ”mycket detaljerade”. Bl a sägs att uppgifterna omfattade Dekorimamannens signalement.
Då blir min fråga: hur kan kommissionen rapportera att Anki ger, tydligen detaljerade, uppgifter rörande Dekoirmamannens signalement, men underlåta att precisera vad Anki säger på denna punkt? Och hur kan kommissionen över huvud taget ta sig rätten att avslöja de förmodligen väsentligaste av de sekretessbelagda uppgifterna, i offentlig skrift? Resultatet blir enligt min mening, vilseledande och kontraproduktivt. Kommissionen väljer godtyckligt ut vad den anser vara det viktigaste – och röjer därmed sekretessen – men utelämnar väsentliga punkter, t ex det förhållandet att någon live-konfrontation ej arrangerades samt att Anki fick genomgå en fotokonfrontation vid vilken dock ingen bild av Anti Avsan företeddes?
Alltså: sekretessen bryts genom att väsentliga uppgifter utlämnas, medan andra väsentliga uppgifter förtigs. Hela denna kommissionens behandling av ärendet Dekorimamannen framstår, enligt min mening, som ett hån mot gällande sekretesslagstiftning. Ett utlämnande av alla föreliggande handlingar i detta avsnitt skulle ha gett den korrekta sanningen, medan kommissionens märkliga halvmesyr ger en missfärgad variant av denna sanning.
Mot bakgrund av vad jag här anfört begär jag utfående av samtliga dokument rörande avsnittet ”Dekorimamannen”. Jag önskar omedelbar handläggning.
 Sven Anér

2 kommentarer:

  1. Hej Sven, har du fått något svar på den ovan nämnda begäran om handlingarna om dekorimamannen. Det har gått snart en månad.

    SvaraRadera
  2. Kanske dåliga erfarenheter efter sådant som utpekandet av Christer Pettersson och publicerandet av fantombilden (som jag inte tycker är lik Törnemans teckning) gör att man blev försiktig med att lämna ut uppgifter. Det är inte heller säkert att Dekorimamannen har med mordet att göra. Han kanske råkade stå där strax innan gärningsmannen dök upp. Eventuellt sprang han efter gärningsmannen just då folk kom till platsen, men sprang in på Luntmakaregatan istället för efter gärningsmannen.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"