Till Regeringens Justitie Kansler.Palmeärendet.

Med hänvisning till bifogade krönika av journalisten Staffan Heimerson i gårdagens Aftonblad riktar jag en mycket allvarlig begäran till Justitiekanslern:

Utred huruvida verkligen en förundersökning värd namnet pågår i Palmeärendet i dag!

Ledare för denna förundersökning är vice RÅ Kerstin Skarp, men någon rapport (årsrapport eller liknande) rörande denna förundersökning har, så vitt jag vet, ej någonsin avlämnats av Kerstin Skarp, så länge hon har haft uppdraget, ett ganska stort antal år.

Denna förundersökning förefaller helt förpuppad. När jag vid upprepade tillfällen anhållit om ett samtal/sammanträffande med Kerstin Skarp har en dylik kontakt aldrig fått komma till stånd; Skarp har hänvisat till gällande ”förundersökningssekretess”.

I förra månaden begärde kulturskribenten Bo Alvberger, Värnamo, och jag en kontakt, förslagsvis via ett konferenssamtal, men vår begäran avfärdades i skrivelse från Skarp, ÅM/2011-0036, bifogas i kopia. Jag noterar att Skarp döper mig till ”enskild”. Jag är professionellt arbetande yrkesjournalist.

Som framgår av mina tidigare skrivelser till Justitiekanslern samt av den bifogade Heimerson-krönikan finns en rad frågetecken kring hela Palmeutredningen, varför jag har grundad anledning att tro att Kerstin Skarps totala ovilja att avslöja något ur den pågående (?) förundersökningen direkt sammanhänger med att denna förundersökning bygger på falska premisser.

Ett exempel. Den av RPS anställde professorn i kriminologi, chefskriminologen Leif GW Persson, lade tidigare i år fram sensationella uppgifter rörande mordet på Olof Palme, enligt vilka mordet skulle ha tillkommit ”inom en konspiration av poliser, militärer och säkerhetspersoner”, sålunda ett uttalande som omedelbart välte hela den av Kerstin Skarp bedrivna förundersökningen över ända. Men Skarp har, enligt det bifogade brevet till mig, ”inte diskuterat förundersökningen med honom”. Skarps uttalande är minst sagt märkligt.

Hon har till uppgift att om möjligt lösa Palmemordet. När så en hög polistjänsteman offentligt ger mordets faktiska bakgrund avstår förundersökningsledaren från varje reaktion.

Förfaringssättet är närmast otroligt och borde medföra att Kerstin Skarp fråntoges sitt uppdrag, Men ingenting har hänt sedan februari/mars i år, förutom det negativa att rikspolischefen vägrat berätta vad han och Persson har avhandlat i ärendet.

Jag frestas fråga: driver den svenska rättsstaten med svenska yrkesjournalister, med den i över 25 år tålmodigt undrande svenska allmänheten?

Om det förhåller sig så som den höge polistjänstemannen Persson säger, nämligen att i första hand poliser har mördat statsminister Olof Palme, då menar jag att JK snarast borde föranstalta om utredning av högmålsbrottets tillämpning. Jag har tidigare, för flera år sedan, försökt aktualisera högmålsbrottet. Det skedde sålunda långt innan Leif GW Persson presenterat sitt sensationella påstående om inblandade poliser. Min förfrågan den gången avvisades utan åtgärd. Jag menar att frågan borde tas upp av JK i dag, sedan läget rörande misstänkta personer så gravt förändrats genom ett myndighetsuttalande. Högmålsbrott kan ju även vara tillämpligt på de tjänstemän som, efter mordet, varit medvetna om sanningen kring mordet men ej slagit larm.

Jag uppmanar JK att läsa BrB 18:1; formuleringarna stämmer enligt min mening väl in på skeendet vid Dekorima.

JK: vi kan inte, inom en rättsstat, en demokrati, tolerera en så allvarligt omvälvande händelse som mordet på Olof Palme, tolerera den genom att hänvisa till en pro forma-mässigt påstått pågående förundersökning, vilken pågått i över ett kvarts sekel, oerhört mycket längre än någon annan förundersökning i Sverige.

I bilden ingår onekligen också vice RÅ:s totala ovilja att låta höra den av mig utpekade gärningsmannen, förre baseball/piketpolisen, nuvarande rådmannen vid Stockholms Tingsrätt och moderate ledamoten av Sveriges riksdag Anti Avsan, vilken efter mitt utpekande i bl a två av mig skrívna böcker ej valt att stämma mig för förtal, till vilket jag vid flera tillfällen har uppmanat honom. Avsan är aldrig lagförd, inte ens förhörd annat än upplysningsvis, inte konfronterad med Palmemordets båda huvudvittnen, °Anneli” och ”Anki”. Det vore en snabb och enkel myndighetsåtgärd från Kerstin Skarps sida att föranstalta om en dylik konfrontation; alla tre är omedelbart gripbara.

Jag har, JK, sedan 25 år tillbaka, och med accelererande misstro betraktat vad som hänt i denna mörka affär – eller rättare sagt vad som inte händer. Det som inte händer är krafttag enligt enkla, sedan urminnes tider fastslagna regler, där självklara åtgärder som förhör av huvudvittnen och konfrontation med huvudmisstänkt självfallet ingår.

JK: Staffan Heimersons gårdagskrönika i Aftonbladet visar, efter lång, nära nog total tystnad i de stora media, att tålamodet hos den svenska allmänheten börjar tryta. Min blogg

www.svenanerpalmemordet.blogspot,com

har snart haft 40 000 besökare, och de kommentarer som inkommer är i huvudsak positiva till min skepsis kring Palmemordets icke-hantering. Jag ger ett kort exempel:

Det är jag som är den ovan angivne barnläkaren. Efter att först ha läst bröderna Poutiainens bok Inuti labyrinten 1994 och sedan Anders Jallais bok Landsförrädaren 2011 samt Anérs bok Palmemordet, Affären Anti Avsan, förstår jag det stora lock som lagts på utredningen och att du, Sven Anér, möter en sådan kompakt tystnad vid dina påstötningar runt om i hela etablissemanget.

JK: det är ni, rättsstatens höga ämbetsmän, som per definition är de klokaste och rättrådigaste i landet. Det är ni som är satta att genomskåda lögn och falskhet. Det är ni som ska se hur en vinddriven A-lagare falskeligen beskylls för ett med militär drill genomfört statsministermord. Men ni har inte velat se. Det måste bli ett slut på denna totala brist på skarpsyn och aktivitet. Nåja, jag vet att ni inte är inkapabla, ni är något mycket värre, nämligen ovilliga att applicera lagens ord på ett hyperkänsligt ärende. Och det är illa. Mycket illa.

Läs nu, JK, Heimersons krönika! Se om någon rimlig kritik kan riktas mot hans fakta eller hans synpunkter!

Sven Anér, som följt polisspåret i Palmeärendet sedan hösten 1986.

Öster Edinge 271, 740 10 Almunge.  0174-500 66. 210814-5075.

./. Heimerson, krönika AB 1.8, skrivelse från K Skarp, i kopia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"