Till Försvarets Radioanstalt, Generaldirektören. ANGELÄGET!

För omedelbar kännedom och åtgärd: Justitieministern, RÅ, RPS.
Undertecknad Sven Anér anmäler härmed, för FRA;s omedelbara och angelägna granskning,
PM 1993-04-04, med markeringen: Strängt konfidentiellt – får ej kopieras.
Denna PM, som närslutes, har en förhistoria och en förklarande bakgrund som utförligt framgår ur själva denna promemoria, vilken år 1995 presenterades för vad som då kallades ”Palmekommissionen” eller ”Marjasinkommissionen”, föregångare till den ”Granskningskommission”, som sommaren 1999 avlämnade sin rapport rörande mordet på Olof Palme.
I och med anhängiggörandet av promemorian registrerades den inom Palmekommissionen som Palmekommissionen, ink 1995-05-02, Dnr 95-103. Ordalydelsen är den fullständiga, oförändrade, enligt promemorians original, vilket under ovanstående registernummer förvaras hos Riksarkivet och kan därifrån i kopia rekvireras.
Det för FRA centrala avsnittet är nedanstående stycke på sidan (här markerad) 85:
De i samhället högt uppsatta personerna Per-Gunnar Vinge, Bengt Schuback, Lars Ljunggren (F 7, enllgt en avkodifieringslista) och Bengt Wallroth (F 8) tog ett historiskt beslut inför Gud och fosterlandet (varför utlämnade /skall stå ”utelämnade”/ man kungen?) att Palme måste bort, röjas ur vägen. Lars Ljunggren var generaldirektör för FRA 1972-1985.. Bengt Wallroth var hemlig chef för SSI 1982-1984 och chef för internationella enheten vid försvarsdepartementet 1984-1985. Sedan 1985 har han varit generaldirektör för FRA. Med tanke på fortsättningen är det ett intressant faktum att Per Kettis, mannen som var FRA:s generaldirektör mellan Lars Ljunggren och Bengt Wallroth, är Sveriges ambassadör i Indien sedan 1909 /fel årtal. Skall, enligt Vem är det, vara 1989/.
Jag ställer nu ett antal frågor till dagens generaldirektör för FRA:
Nr 1 Känner dagens GD till den av mig översända promemorian?
Låt mig understryka att dess autenticitet eller sannfärdighet aldrig har officiellt betvivlats. PM har uppenbarligen utan kommentar deponerats på Riksarkivet, och promemorian togs aldrig upp av den efterföljande Granskningskommissionen, varför den i efterhand varit omöjlig att finna för den som inte gått till Palmekommissionens dossierer på Riksarkivet.
Nr 2: Avser GD att noga granska av mig presenterade uppgifter, vilka, som de står, ter sig ytterligt illavarslande?
Nr 3: Kan uppgifter, som hänför sig till översänd PM, tänkas finnas i FRA:s arkiv?
Nr 4: Hittar GD en koppling mellan dagens uppgifter om FRA-spioneri för USA:s räkning å ena sidan och eventuell USA-koppling redan på 1980,-90-talen å den andra?
Nr 5: Anser GD att det ligger i FRA: s absoluta och angelägna intresse att allt som sammanhänger med denna promemoria Palmekommissionen 95-103 omedelbart och opartiskt utreds?
Jag understryker att ingen enda av promemorians sakuppgifter på minsta sätt dementerats, t ex ingalunda av Palmekommissionen under Sigvard Marjasin eller av ledamoten i Marjasinkommissionen, ledamoten och huvudsekreteraren i den efterföljande Granskningskommissionen, nuvarande JO Hans-Gunnar Axberger.
Som GD förstår betraktar jag, som rutinerad författare och nyhetsjournalist, den hittillsvarande tystnaden kring PM 95-103 som synnerligen anmärkningsvärd.
Nr 6: Mitt eget intresse i denna sak är uteslutande den undersökande nyhetsjournalistens. Jag har, allt sedan Olof Palmes död 1986, journalistiskt granskat detta outredda mord, bl a skrivit 8 böcker i ämnet, med start 1987-88 med Palmemordet: Polisspåret. En av de frågor jag ofta berört är denna: Har mordet på Olof Palme varit en enbart svensk illgärning, eller har internationella kopplingar förelegat?
Nr 7: Jag anhåller nu att FRA:s GD och övriga ledning med energi och skärpa tar sig an denna mycket allvarliga sak. Jag önskar FRA:s fortlöpande och snabba kommentarer.
Sven Anér, 210814-5075, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79. FK, DHS. DN 1948-62 (60-62 tidningens Moskvakorrespondent.) Sveriges Radio-TV 1963-71, därefter free lance journalist, författare, TV-producent.
Blogg: www.svenanerpalmemordet.blogspot.com. SJF, SFF, PK.

Insändare till AB:
Två efter varandra fungerande generaldirektörer vid FRA mot slutet av förra århundradet ”tog ett historiskt beslut att Palme måste bort”, detta enligt en säkerhetspromemoria med registreringsnummer ”Palmekommissionen 95-103”. Denna PM har, ogranskad, okommenterad och sålunda odementerad, av en av Palmekommissionerna placerats i ett av Riksarkivets bergrum i Kungsklippan i Stockholm, varifrån den går att begära fram ur dunklet, sex tätskrivna A4. Dramatisk läsning.
Var FRA på alerten i höginternationella sammanhang redan inför Palmemordet?
Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"