Den svenska rättsstaten är ansvarig för mordet på Olof Palme. Bevisen är tydliga, hundratals bevis. Här ett.Den 1maj 2014.  Till enligt utsändningslista, nedan.
Den till svenska staten kopplade säkerhetsexperten Ulf Lingärde lämnar den 30 mars 1993 till rikskriminalpolisens Palmeutredare in en 6-sidig promemoria. Promemorian registreras omedelbart under diarienummer Ai. 318 93. Promemorians viktigaste, skakande information är att den knyter 15 svenska män till en mordkonspiration, riktad mot statsminister Olof Palme. Männen är kodmarkerade i Ai. 318 93, men öppet utsatta i ”Palmekommissionen 95-103” – se nedan.
Ulf Lingärde rundar av sin PM med detta skakande meddelande:
I dagens Palmegrupp finns fortfarande en mullvad F15.  Jag har talat om för Ölvebro vem det är, men han kan inte göra så mycket åt det. Däremot har Ölvebro mycket väl begripit att något är sjukt på polissidan, och har tillsatt en mycket diskret grupp som utreder ”information om polisens inblandning”.
”F15” är kodbeteckning för Tommy Lindström, friställd rikskriminalchef, medan kriminalkommissarien Hans Ölvebro under många år var betrodd chef för den polisiära delen av förundersökningen i Palmeärendet.
I omskriven och omredigerad version lämnades Lingärdes PM den 2 maj 1995 in till Sigvard Marjasins sittande Palmekommission och registrerades som ”Palmekommissionen 95-103”. Det är nu oundgängligen nödvändigt att betrodda kontrollanter granskar all administration kring denna svåröverskådliga affär. Jag har gjort försök, men mina resurser sätter gränser.
Varken polisen, 1993, eller Marjasin, 1995, granskade någon av promemoriorna, utan lät arkivera dem utan åtgärd. Ingenting finns som visar att någon svensk myndighet någonsin, fram till denna dag, har satt sig  in i denna osannolikt dramatiska och explosiva dokumentation och forskat, arrangerat seminarier eller konferenser eller liknande. Gjort någonting, över huvud taget.
Jag sluter härav, mina adressater: Eftersom ingen myndighet vågar röra vid detta politiska sprängstoff får det anses visat att mordet på Olof Palme, från en tidpunkt före mordet, varit koncipierat, iscensatt, genomfört samt juridiskt uppföljt inom den svenska rättsstatens högsta bestämmande organ.
Om den svenska rättsstaten stått hederligt fri och vid sidan av denna affär hade givetvis dagens situation aldrig uppstått.
Jag begär nu omedelbara, drastiska åtgärder från mordarrangörernas sida, och jag utgår från att rättsliga åtgärder kommer att vidtas mot mig, under förutsättning att representanter för den svenska rättsstaten skulle finna anledning därtill. Hittills har min nära 28 års fortlöpande journalistik i detta mörka ämne aldrig bestritts, aldrig dementerats. Endast tystats.
Jag önskar omedelbara svar. De av mina adressater, som har speciell registreringsplikt, uppmanar jag att omedelbart till mig översända uppgifter om dnr och handläggare; från samtliga adressater önskar jag utförliga kommentarer till den enligt min mening djupt skrämmande sakfrågan.
Denna skrivelse går även till EU, med förfrågan, huruvida den svenska statens agerande, under över ett kvartssekel, är förenligt med EU:s, även av Sverige, biträdda stadgar.
Sven Anér, 210814-5075, Karlsrogatan 85 A, 018-15 12 79.
Utsändningslista:
EU, Statschefen, Regeringschefen, Riksdagens Talman, Riksåklagaren, Rikspolischefen, Riksdagens Justitie Ombudsman Hans-Gunnar Axberger, inom Palme- och Granskningskommissionerna ansvarig handläggare av båda PM-versionerna, Ai. 318-93 rep 95-103, utan att rörande dessa ha vidtagit någon som helst åtgärd, samt den socialdemokratiske partiledaren Stefan Löfven.
Avslutningsvis: Ingenting pekar på att sittande regeringschef, under sin ämbetsperiod som Sveriges statsminister, någonsin korrekt och komplett, jämlikt RF, informerat statschefen om de sanna huvuddragen  avseende mordet på statsminister Olof Palme:
RF 5 kap 1§: Statschefen hålles av statsministern underrättad om rikets angelägenheter. När så erfordras sammanträder regeringen i konselj under statschefens ordförandeskap.
Jag anmodar samtliga mina adressater om snabba, kompletta och korrekta svar!
Sven Anér, 210814-5075, FK, DHS, journalist, författare, ger ut bloggen www.svenanerpalmemordet.blogspot.com, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
SVAR BEGÄRS!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"